สัญญาเช่าบ้านเพื่อทำธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาเช่าบ้านเพื่อทำธุรกิจ SALE VILLA รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ นอกเหนือจากสัญญาเช่า บ้าน ที่อยู่ในเอกสาร ประกอบสัญญาเช่าบ้าน ที่ควรรู้แล้ว ยังจะต้อง มีการศึกษาเรื่องสัญญาธุรกิจ การให้เช่าอาคาร เพื่ออยู่อาศัย หรือการทำ ธุรกิจปล่อยเช่าบ้าน คอนโด หรืออพาร์ทเม้นท์ มากกว่า 5 ห้อง ขายบ้านภูเก็ต

ไม่ว่าจะเป็น การปล่อยเช่า ที่อยู่ในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกัน ก็จำเป็น ที่จะต้อง มีการศึกษาหลักเกณฑ์ แล้วก็แนวทาง การในการกำหนดธุรกิจปล่อยเช่า ดังต่อไปนี้ SALE VILLA

สัญญาเช่าบ้านเพื่อทำธุรกิจ

สัญญาเช่าบ้านเพื่อประกอบธุรกิจ

สัญญาเช่าอาคาร ที่ผู้ประกอบการ ทำกับผู้เช่า ควรมีข้อความภาษาไทย ซึ่งสามารถมองเห็น แล้วก็อ่านได้ อย่างเห็นได้ชัด มีขนาดตัวเขียน ไม่เล็กมากยิ่งกว่าสองมิลลิเมตร แล้วก็มีปริมาณ ตัวเขียนไม่เกิน 11 ตัวอักษร ในหนึ่งนิ้ว แล้วก็ควร มีข้อมูล อยู่ในข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญ และเงื่อนไข ดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจของผู้เช่าและทรัพย์สินที่ให้เช่า

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า ซึ่งที่สามารถติดต่อได้
 • ชื่อและสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่ให้เช่า
 • รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของทรัพย์สิน รวมถึงทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ของอาคาร
 • กำหนดระยะเวลาเช่าอาคาร โดยระบุระยะเวลาที่เริ่มต้นและระยะเวลาที่สิ้นสุด
 • อัตราค่าเช่าอาคาร และกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่าอาคาร ขายบ้านภูเก็ต
 • อัตราค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ โดยแสดงวิธีการคำนวณและกำหนดระยะเวลาชำระค่าสาธารณูปโภค 
 • อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ให้กำหนดเพียงเท่าที่ได้จ่ายไปจริงและมีเหตุผลอันสมควร โดยแสดงวิธีการคำนวณและกำหนดระยะเวลาชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
 • จำนวนเงินประกันและจำนวนเงินค่าเช่าล่วงหน้า SALE VILLA

2. ผู้ประกอบกิจการ จะต้องส่ง ใบแจ้งหนี้ ให้ผู้เช่ารู้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนถึงเวลา วันชำระค่าเช่าอาคาร โดยผู้เช่ามีสิทธิตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ที่ผู้ประกอบธุรกิจ เรียกเก็บ

3. ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องทำหลักฐาน การตรวจสอบ สภาพอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่า รวมทั้งการหลักฐาน ของสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ แนบท้ายสัญญาเช่า พร้อมกับส่งมอบ ให้ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ขายบ้านภูเก็ต เก็บไว้เป็นหลักฐาน หนึ่งฉบับ

4. เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดลง ผู้ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องคืนเงินประกัน หรือเงินมัดจำ ที่ได้รับจากผู้เช่า โดยทันที นอกจากว่าผู้ประกอบธุรกิจ มีความต้องการ ที่จะตรวจดู ความเสียหาย ที่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่าไม่ได้สร้างความเสียหาย ให้กับผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จำต้องคืนเงินประกันภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ วันที่สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ สิ้นสุดและก็ได้ กลับเข้า SALE VILLA ครอบครองอาคาร

5. กรณีสัญญาเช่าอาคาร ที่มีกำหนดระยะเวลา ในสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิ เลิกสัญญาเช่าอาคาร ก่อนสิ้นสุด สัญญาเช่าอาคารได้ ดังนี้ผู้เช่าจำเป็นต้องอาศัยมาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของระยะเวลา ตามสัญญาเช่าอาคาร อย่างเช่น ถ้าหาก ลงลายลักษณ์อักษรเช่า 2 ปี ก็จะต้องเช่า มาอย่างน้อย 1 ปี และก็ผู้เช่าจะต้อง ต้องบอกกล่าว เป็นหนังสือ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ รู้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งผู้เช่า ต้องไม่ค้าง ชำระค่าใช้จ่าย ในการเช่า ขายบ้านภูเก็ต หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ SALE VILLA

6. เงื่อนไขการผิดสัญญา ที่ผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ควรจะเป็นข้อความ ที่ผู้ประกอบธุรกิจ ให้เช่าระบุไว้ เป็นการเฉพาะ ด้วยตัวหนังสือ สีแดง หรือตัวสีดำหนา หรือตัวเอน รวมทั้งขีดเส้นใต้ หรือวิธีอื่นๆ ที่เห็นชัดกว่า ข้อความทั่วไป

7. การบอกเลิกสัญญา ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จำพวกต่างๆ ควรต้องทำเป็นเอกสาร หรือหนังสือ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบอกยกเลิกข้อตกลง ไปยังผู้เช่าอาคาร ให้รู้ล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณี เป็นการยกเลิกสัญญา อันเกิดจากการกระทำ ของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีผลเสียโดยตรง ต่อการพักอาศัยด้วยกัน กับผู้เช่ารายอื่นๆ ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาไปยังผู้เช่า ให้รู้ล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผู้เช่า ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อันเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน ผู้ให้เช่า มีสิทธิ ที่จะยกเลิกสัญญานั้นโดยไม่ต้อง บอกกล่าวล่วงหน้า

สัญญาเช่าบ้านเพื่อทำธุรกิจ

เงื่อนไขที่ไม่ควรมีในสัญญาเช่าบ้านหรือเพื่อประกอบธุรกิจ

ข้อสัญญา ที่ผู้ประกอบธุรกิจ ทำกับผู้เช่า จำต้อง ไม่ใช่ข้อสัญญา ที่มีลักษณะ หรือความหมาย ในลักษณะเดียวกัน ดังนี้

 • ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด จากการผิดสัญญาหรือการกระทำ ละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีเหตุผล ที่สมควรเพียงพอ
 • ข้อสัญญาที่กำหนด ให้ผู้ประกอบธุรกิจ เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้า และเงินประกัน เมื่อรวมกันแล้ว มีจำนวนเกินกว่า 3 เดือน ของอัตราค่าเช่า ที่คิดเป็นรายเดือน ขายบ้านภูเก็ต
 • ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตราค่าเช่าอาคาร อัตราค่าสาธารณูปโภค และอัตราค่าใช้จ่าย ในการให้บริการ โดยเปลี่ยนแปลง ก่อนรอบสัญญา เช่าอาคารจะสิ้นสุดลง
 • ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิริบเงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้า โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า
 • ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวแทนเข้าตรวจสอบอาคารโดยไม่แจ้งให้ผู้เช่าทราบก่อนล่วงหน้า เว้นแต่มีเหตุจำเป็นฉุกเฉินและหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้เช่ารายอื่น
 • ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บทั่วไปจากผู้ใช้บริการ SALE VILLA
 • ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิกระทำการปิดกั้นไม่ให้ผู้ให้เช่าเข้าใช้ประโยชน์อาคาร หรือมีสิทธิเข้าไปในอาคารเพื่อยึดทรัพย์สินหรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า โดยผู้ประกอบธุรกิจยังไม่ได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกค่าต่อสัญญาเช่าอาคารจากผู้เช่ารายเดิม
 • ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารกับผู้เช่า โดยผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาอันเป็นสาระสำคัญข้อหนึ่งข้อใดในสัญญา ขายบ้านภูเก็ต
 • ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ ต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ของอาคาร
 • ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดในความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในเหตุใดอันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า และในเหตุสุดวิสัย
 • ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องต่ออาคาร ทรัพย์สิน และ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือเกิดการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

จะเห็นได้ว่า สัญญาเช่า บ้าน แบบปกติ มีรายละเอียด ไม่มากเท่าไรนัก สามารถที่จะ ทำความเข้าใจ ได้ง่าย ส่วนการทำสัญญาเช่าแบบประกอบธุรกิจ มีรายละเอียด รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตาม อีกทั้งผู้ให้เช่า รวมทั้งผู้เช่าเอง ควรจะมีการศึกษา เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าบ้านหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอื่นๆ ให้ชัดเจน เพื่อป้องกัน การเกิดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาหลังจากทำการเช่าได้ 

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป อยากได้บ้านใหม่ภูเก็ต คอนโดภูเก็ตวิวทะเลสุดปัง

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villa. phuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa